Delete SSL VPN V2 Connection

SSL-VPNコネクションを削除します。

URI

/v2.0/vpn/ssl-vpn-v2-connections/{sslvpnv2connection-id}

URIの説明:

{sslvpnv2connection-id} : SSL-VPNコネクションID

HTTPメソッド

DELETE

レスポンスステータス

ステータスコード 説明
204 Normal response codes
Unauthorized (401) Error response codes
Not Found (404) Error response codes